مهتاب!

سرین عزیزی مهتاب مهتاب هنوز سه ساله بود که پله های دادگاە را تجربه کرد و ساعت ها در سالن انجا منتظر سرنوشت بود تا دست پلید طلاق مهر جدایی بر زندگی پدر و مادر زد و سرگردانی ها طفل معصوم شروع شد . مادر رفت تا زندگی جدیدش را بسازد و پدر دست مهتاب…