بیانیه انجمن زنان مریوان در ارتباط با خودکشی فریناز خسروانی

خودکشی فریناز خسروانی مصداق بارز خشونت و نابرابری علیه زنان در ایران می‌باشد در جامعه‌ای که مبنی بر مناسبات نابرابر و بی‌عدالتی علیه زنان روز به روز بیشتر و ملموس‌تر می‌شود و در دنیای نابرابر اعم از جنسی، ملی، طبقه‌ای و … نه تنها خشونت‌ها افزایش و شدت می‌یابند بلکه تمامی سطوح جامعه را دربر…