ناله ای برای بیداری فرزندان طلاق

نمی دانم ازکجا و چگونه آغاز به سخن نمایم تاپند وعبرتی برای دیگران باشد دختر مظلوم 18 ساله ی من به خاطر بدرفتاریهای پدر ونامادریش خود را عروس شعله های آتش کرد ومرگ را برماندن در جهنمی که برایش ساخته بودد ترجیح داد دختر معصومم هنوز 18 ماه داشت که از شوهرم جدا شدم واجازه…

مهتاب!

سرین عزیزی مهتاب مهتاب هنوز سه ساله بود که پله های دادگاە را تجربه کرد و ساعت ها در سالن انجا منتظر سرنوشت بود تا دست پلید طلاق مهر جدایی بر زندگی پدر و مادر زد و سرگردانی ها طفل معصوم شروع شد . مادر رفت تا زندگی جدیدش را بسازد و پدر دست مهتاب…