هیأت مؤسس

 

شهین محمدی، دبیر ادبیات

هلاله حلیمی، دبیر ادبیات

گلزار فتاحی، خانه دار

سپیده محمدی، پرستار

اسرین محمدی، خانه دار