درباره ما

انجمن فرهنگی زنان مريوان تشکلی است مستقل و غير دولتی که در پی تشخيص ضرورت مهم در ۱۳۷۹متولد ودر آذر ماه81 به ثبت رسيد.حفظ و گسترش کرامت .شرافت عزت و توانمندی در عرصه ی حيات جمعی و آگاه نمودن زنان به منظور حق طلبی و فعالييت در چهار چوب قانون حقوق بشر ما را بر آن داشت تا مسئوليت خطير تاسيس انجمن زنان مريوان را با همکاری ومساعدت صاحب نظران و اهل فن پذيرا باشيم. انجمن زنان اولين حرکت مردمی از سوی زنان مريوان می باشد ودر عرصه ی فعاليت با مشکلات زيادی روبرو شد از جمله مخالف با همکاری خانمها ت های شديد بعضی از افراد تنگ نظر جامعه . عدم پشتوانه ی مالی. بی تجربگی اعضا و… از اين رو در اوايل بر اين باور بوديم که هرچه تعداد اعضا را بيشتر کنيم به هدف نزديکتر خواهيم شد درسال 82 با حضور 70 نفر از زنان عضو هر ماه ۲بار ميز گردهایی را در مورد مسائل زنان . آسيبهای اجتماعی بر زنان. حقوق انسانی وخانواده برگزار می کرديم در جهت تقويت اعضا و بر اساس اهداف مندرج در اساسنامه عمل می کرديم اما در سال83 با تغيير روش و انتخاب هيئت مديره و مدير عامل در جهت ريشه يابی مسائلی که باعث مظلوميت زنان در جامعه می شد قدم نهاديم و با اجرای طرح های مورد نياز و همايشهای مختلف و تاسيس کتابخانه ی تخصصی ويژه زنان در صدد تجربه ی کار جمعی بر آمديم از اين رو آنچه در اولويت قرار گرفت نه افزايش اعضا بلکه تشخيس و تعيين پروژه های مرتبط با مسائل زنان در جامعه که هر روز با آنها رو در رو بوديم ولی چنان برايمان بديهی تصور شده بود که بی تفاوت از کنار آنها رد می شديم پس کوشيديم تا بديهيات را زير سوال ببريم و از همين منظر مسائلی چون خشونت شديد عليه زنان. تبعيض شديد جنسی. خود کشی زنان. قتل زنان. تجاوز به حقوقی انسانی زنان. ازدواجهای اجباری. فرزندان اجباری و ناخواسته و تعدد زوجات. تفکر غلط حاکم بر جامعه در خصوص زنان و…واز اهم مواردی است که هر روزه بيشتر از ديروز بر زخمهايمان نمک می پاشد. انجمن زنان مريوان در اين راستا تا حدودی در قالب سمينار. کارگاه ها و ميز گردهای آموزشی. تاسيس کتابخانه ی تخصصی. تشويق زنان به حضور فعال در جامعه. اجرای مراسم های مختلف وتوانسته که راه را برای حرکت زنان هموار سازد .انجمن فرهنگی زنان مریوان حرکتی است مستقل ،بدون هیچ نوع وابستگی سیاسی وحزبی فقط در راستای خدمت به زنان وآگاه سازی زنان در شهرستان مریوان تشکیل شده است.

موسس انجمن فرهنگی زنان مریوان


ایمیل انجمن

mariwan.z@gmail.com

Advertisements